ĐTSPKH-Sử dụng hệ thống công thức toán học giúp học sinh lớp 5 làm tốt dạng toán liên quan đến giải toán tỉ số phần trăm
ĐTSPKH-Sử dụng hệ thống công thức toán học giúp học sinh lớp 5 làm tốt dạng toán liên quan đến giải toán tỉ số phần trăm 27 149 0
Thực trạng hoạt độngphát triển thị trường xuất khẩu cà phê và cao su của Công ty Machinco 123 20,000 5,000
HỆ THỐNG TOÀN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC PHỔ THÔNG ********************* CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ (ADN – ARN – PRÔTÊIN ) PHẦN I . CẤU TRÚC ADN I . Tính số nuclêôtit của ADN hoặc của gen 1. Đối với mỗi mạch của gen : - Trong ADN , 2 mạch bổ sung nhau , nên số nu và chiều dài của 2 mạch bằng nhau . A 1 + T 1 + G 1 + X 1 = T 2 + A 2 + X 2 + G 2 = 2 N - Trong cùng một mạch , A và T cũng như G và X , không liên kết bổ sung nên không nhất thiết phải bằng nhau . Sự bổ sung chỉ có giữa 2 mạch : A của mạch này bổ sung với T của mạch kia , G của mạch này bổ sung với X của mạch kia . Vì vậy , số nu mỗi loại ở mạch 1 bằng số nu loại bổ sung mạch 2 . A 1 = T 2 ; T 1 = A 2 ; G 1 = X 2 ; X 1 = G 2 2. Đối với cả 2 mạch : - Số nu mỗi loại của ADN là số nu loại đó ở cả 2 mạch : A = T = A 1 + A 2 = T 1 + T 2 = A 1 + T 1 = A 2 + T 2 G = X = G 1 + G 2 = X 1 + X 2 = G 1 + X 1 = G 2 + X 2 Chú ý :khi tính tỉ lệ % %A = % T = = + 2 2%1% AA 2 2%1% TT + = … %G = % X = = + 2 2%1% GG 2 2%1% XX + =……. Ghi nhớ : Tổng 2 loại nu khác nhóm bổ sung luôn luôn bằng nửa số nu của ADN hoặc bằng 50% số nu của ADN : Ngược lại nếu biết : + Tổng 2 loại nu = N / 2 hoặc bằng 50% thì 2 loại nu đó phải khác nhóm bổ sung + Tổng 2 loại nu khác N/ 2 hoặc khác 50% thì 2 loại nu đó phải cùng nhóm bổ sung 3. Tổng số nu của ADN (N) Tổng số nu của ADN là tổng số của 4 loại nu A + T + G+ X . Nhưng theo nguyên tắc bổ sung (NTBS) A= T , G=X . Vì vậy , tổng số nu của ADN được tính là : N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G) Do đó A + G = 2 N hoặc %A + %G = 50% 4. Tính số chu kì xoắn ( C ) Một chu kì xoắn gồm 10 cặp nu = 20 nu . khi biết tổng số nu ( N) của ADN : N = C x 20 => C = 20 N 5. Tính khối lượng phân tử ADN (M ) : Một nu có khối lượng trung bình là 300 đvc . khi biết tổng số nu suy ra M = N x 300 đvc 6. Tính chiều dài của phân tử ADN ( L ) : Phân tử ADN là 1 chuỗi gồm 2 mạch đơn chạy song song và xoắn đều đặn quanh 1 trục . vì vậy chiều dài của ADN là chiều dài của 1 mạch và bằng chiều dài trục của nó . Mỗi mạch có 2 N nuclêôtit, độ dài của 1 nu là 3,4 A 0 L = 2 N . 3,4A 0 Đơn vị thường dùng : • 1 micrômet = 10 4 angstron ( A 0 ) • 1 micrômet = 10 3 nanômet ( nm) • 1 mm = 10 3 micrômet = 10 6 nm = 10 7 A 0 II. Tính số liên kết Hiđrô và liên kết Hóa Trị Đ – P 1. Số liên kết Hiđrô ( H ) + A của mạch này nối với T ở mạch kia bằng 2 liên kết hiđrô + G của mạch này nối với X ở mạch kia bằng 3 liên kết hiđrô Vậy số liên kết hiđrô của gen là : H = 2A + 3 G hoặc H = 2T + 3X Trang - 1 chuyendeonthi. wordpress .com 2. Số liên kết hoá trị ( HT ) a) Số liên kết hoá trị nối các nu trên 1 mạch gen : 2 N - 1 Trong mỗi mạch đơn của gen , 2 nu nối với nhau bằng 1 lk hoá trị , 3 nu nối nhau bằng 2 lk hoá trị … 2 N nu nối nhau bằng 2 N - 1 b) Số liên kết hoá trị nối các nu trên 2 mạch gen : 2( 2 N - 1 ) Do số liên kết hoá trị nối giữa các nu trên 2 mạch của ADN : 2( 2 N - 1 ) c) Số liên kết hoá trị đường – photphát trong gen ( HT Đ-P ) Ngoài các liên kết hoá trị nối giữa các nu trong gen thì trong mỗi nu có 1 lk hoá trị gắn thành phần của H 3 PO 4 vào thành phần đường . Do đó số liên kết hoá trị Đ – P trong cả ADN là : HT Đ-P = 2( 2 N - 1 ) + N = 2 (N – 1) _____________________________________________________________________________ PHẦN II. CƠ CHẾ TỰ NHÂN ĐÔI CỦADN I . TÍNH SỐ NUCLÊÔTIT TỰ DO CẦN DÙNG 1.Qua 1 lần tự nhân đôi ( tự sao , tái sinh , tái bản ) + Khi ADN tự nhân đôi hoàn toàn 2 mạch đều liên kết các nu tự do theo NTBS : A ADN nối với T Tự do và ngược lại ; G ADN nối với X Tự do và ngược lại . Vì vây số nu tự do mỗi loại cần dùng bằng số nu mà loại nó bổ sung A td =T td = A = T ; G td = X td = G = X + Số nu tự do cần dùng bằng số nu của ADN N td = N 2. Qua nhiều đợt tự nhân đôi ( x đợt ) + Tính số ADN con - 1 ADN mẹ qua 1 đợt tự nhân đôi tạo 2 = 2 1 ADN con - 1 ADN mẹ qua 2 đợt tự nhân đôi tạo 4 = 2 2 ADN con - 1 ADN mẹ qua3 đợt tự nhân đôi tạo 8 = 2 3 ADN con - 1 ADN mẹ qua x đợt tự nhân đôi tạo 2 x ADN con Vậy : Tổng số ADN con = 2 x - Dù ở đợt tự nhân đôi nào , trong số ADN con tạo ra từ 1 ADN ban đầu , vẫn có 2 ADN con mà mỗi ADN con này có chứa 1 mạch cũ của ADN mẹ . Vì vậy số ADN con còn lại là có cả 2 mạch cấu thành hoàn toàn từ nu mới của môi trường nội bào . Số ADN con có 2 mạch đều mới = 2 x – 2 + Tính số nu tự do cần dùng : - Số nu tự do cần dùng thì ADN trải qua x đợt tự nhân đôi bằng tổng số nu sau cùng coup trong các ADN con trừ số nu ban đầu của ADN mẹ • Tổng số nu sau cùng trong trong các ADN con : N.2 x • Số nu ban đầu của ADN mẹ : N Vì vậy tổng số nu tự do cần dùng cho 1 ADN qua x đợt tự nhân đôi : ∑ N td = N .2 x – N = N( 2 X -1) Số nu tự do mỗi loại cần dùng là: ∑ A td = ∑ T td = A( 2 X -1) ∑ G td = ∑ X td = G( 2 X -1) Nếu tính số nu tự do của ADN con mà có 2 mạch hoàn tòan mới : ∑ N td hoàn toàn mới = N( 2 X - 2) ∑ A td hoàn toàn mới = ∑ T td = A( 2 X -2) ∑ G td hoàn toàn mới = ∑ X td = G( 2 X 2) Trang - 2 chuyendeonthi. wordpress .com II .TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIĐRÔ ; HOÁ TRỊ Đ- P ĐƯỢC HÌNH THÀNH HOẶC BỊ PHÁ VỠ 1. Qua 1 đợt tự nhân đôi a, Tính số liên kết hiđrôbị phá vỡ và số liên kết hiđrô được hình thành Khi ADN tự nhân đôi hoàn toàn : - 2 mạch ADN tách ra , các liên kết hiđrô giữa 2 mạch đều bị phá vỡ nên số liên kết hiđrô bị phá vỡ bằng số liên kết hiđrô của ADN H bị đứt = H ADN - Mỗi mạch ADN đều nối các nu tự do theo NTBS bằng các liên kết hiđrô nên số liên kết hiđrô được hình thành là tổng số liên kết hiđrô của 2 ADN con H hình thành = 2 . H ADN b, Số liên kết hoá trị được hình thành : Trong quá trình tự nhân đôi của ADN , liên kết hoá trị Đ –P nối các nu trong mỗi mạch của ADN không bị phá vỡ . Nhưng các nu tự do đến bổ sung thì dược nối với nhau bằng lk hoá trị để hình thành 2 mạch mới Vì vậy số liên kết hoá trị được hình thành bằng số liên kết hoá trị nối các nu với nhau trong 2 mạch của ADN HT được hình thành = 2 ( 2 N - 1 ) = N- 2 2 .Qua nhiều đợt tự nhân đôi ( x đợt ) a. Tính tổng số liên kết hidrô bị phá vỡ và tổng số liên kết hidrô hình thành : -Tổng số liên kết hidrô bị phá vỡ : ∑ H bị phá vỡ = H (2 x – 1) - Tổng số liên kết hidrô được hình thành : ∑ H hình thành = H 2 x b,Tổng số liên kết hoá trị được hình thành : Liên kết hoá trị được hình thành là những liên kết hoá trị nối các nu tự do lại thành chuỗi mạch polinuclêôtit mới Số liên kết hoá trị nối các nu trong mỗi mạch đơn : 2 N - 1 - Trong tổng số mạch đơn của các ADN con còn có 2 mạch cũ của ADN mẹ được giữ lại - Do đó số mạch mới trong các ADN con là 2.2 x - 2 , vì vây tổng số liên kết hoá trị được hình thành là ∑ HT hình thành = ( 2 N - 1) (2.2 x – 2) = (N-2) (2 x – 1) III. TÍNH THỜI GIAN SAO MÃ Có thể quan niệm sự liên kết các nu tự do vào 2 mạch của ADN là đồng thời , khi mạch này tiếp nhân và đóng góp dược bao nhiêu nu thì mạch kia cũng liên kết được bay nhiêu nu Tốc độ tự sao : Số nu dược tiếp nhận và liến kết trong 1 giây 1,Tính thời gian tự nhân đôi (tự sao ) Thời gian để 2 mạch của ADN tiếp nhận và kiên kết nu tự do - Khi biết thời gian để tiếp nhận và l iên kết trong 1 nu là dt , thời gian tự sao dược tính là : TG tự sao = dt . 2 N - Khi biết tốc độ tự sao (mỗi giây lk được bao nhiêu nu )thì thời gian tự nhân đôi của ADN là : TG tự sao = N : tốc độ tự sao ________________________________________________________________________________ PHẦN III . CẤU TRÚC ARN I.TÍNH SỐ RIBÔNUCLÊÔTIT CỦA ARN : - ARN thường gồm 4 loại ribônu : A ,U , G , X và được tổng hợp từ 1 mạch ADN theo NTBS . Vì vâỵ số ribônu của ARN bằng số nu 1 mạch của ADN r
N = r
A + r
U + r
G + r
X = 2 N - Trong ARN A và U cũng như G và X không liên kết bổ sung nên không nhất thiết phải bằng nhau . Sự bổ sung chỉ có giữa A, U , G, X của ARN lần lượt với T, A , X , G của mạch gốc ADN . Vì vậy số ribônu mỗi loại của ARN bằng số nu bổ sung ở mạch gốc ADN . r
A = T gốc ; r
U = A gốc r
G = X gốc ; r
X = Ggốc * Chú ý : Ngược lại , số lượng và tỉ lệ % từng loại nu của ADN được tính như sau : + Số lượng : A = T = r
A + r
U G = X = r
R + r
X + Tỉ lệ % : % A = %T = 2 %% r
Ur
A + %G = % X = 2 %% r
Xr
G + Trang - 3 chuyendeonthi. wordpress .com II. TÍNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ ARN (M ARN ) Một ribônu có khối lượng trung bình là 300 đvc , nên: M ARN = r
N . 300đvc = 2 N . 300 đvc III. TÍNH CHIỀU DÀI VÀ SỐ LIÊN KẾT HOÁ TRỊ Đ – P CỦA ARN 1 Tính chiều dài : - ARN gồm có mạch r
N ribônu với độ dài 1 nu là 3,4 A 0 . Vì vậy chiều dài ARN bằng chiều dài ADN tổng hợp nên ARN đó - Vì vậy L ADN = L ARN = r
N . 3,4A 0 = 2 N . 3,4 A 0 2 . Tính số liên kết hoá trị Đ –P: + Trong chuỗi mạch ARN : 2 ribônu nối nhau bằng 1 liên kết hoá trị , 3 ribônu nối nhau bằng 2 liên kết hoá trị …Do đó số liên kết hoá trị nối các ribônu trong mạch ARN là r
N – 1 + Trong mỗi ribônu có 1 liên kết hoá trị gắn thành phần axit H 3 PO 4 vào thành phần đường . Do đó số liên kết hóa trị loại này có trong r
N ribônu là r
N Vậy số liên kết hoá trị Đ –P của ARN : HT ARN = r
N – 1 + r
N = 2 .r
N -1 ____________________________________________________________________ PHẦN IV . CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARN I . TÍNH SỐ RIBÔNUCLÊOTIT TỰ DO CẦN DÙNG 1 . Qua 1 lần sao mã : Khi tổng hợp ARN , chỉ mạch gốc của ADN làm khuôn mẫu liên các ribônu tự do theo NTBS : A ADN nối U ARN ; T ADN nối A ARN G ADN nối X ARN ; X ADN nối G ARN Vì vậy : + Số ribônu tự do mỗi loại cần dùng bằng số nu loại mà nó bổ sung trên mạch gốc của ADN r
A td = T gốc ; r
U td = A gốc r
G td = X gốc ; r
X td = G gốc + Số ribônu tự do các loại cần dùng bằng số nu của 1 mạch ADN r
N td = 2 N 2. Qua nhiều lần sao mã ( k lần ) Mỗi lần sao mã tạo nên 1 phân tử ARN nên số phân tử ARN sinh ra từ 1 gen bằng số lần sao mã của gen đó . Số phân tử ARN = Số lần sao mã = K + Số ribônu tự do cần dùng là số ribônu cấu thành các phân tử ARN . Vì vậy qua K lần sao mã tạo thành các phân tử ARN thì tổng số ribônu tự do cần dùng là: ∑ r
N td = K . r
N + Suy luận tương tự , số ribônu tự do mỗi loại cần dùng là : ∑ r
A td = K. r
A = K . T gốc ; ∑ r
U td = K. r
U = K . A gốc ∑ r
G td = K. r
G = K . X gốc ; ∑ r
X td = K. r
X = K . G gốc * Chú ý : Khi biết số ribônu tự do cần dùng của 1 loại : + Muốn xác định mạch khuôn mẫu và số lần sao mã thì chia số ribônu đó cho số nu loại bổ sung ở mạch 1 và mạch 2 của ADN => Số lần sao mã phải là ước số giữa số ribbônu đó và số nu loại bổ sung ở mạch khuôn mẫu . + Trong trường hợp căn cứ vào 1 loại ribônu tự do cần dùng mà chưa đủ xác định mạch gốc , cần có số ribônu tự do loại khác thì số lần sao mã phải là ước số chung giữa só ribônu tự do mỗi loại cần dùng với số nu loại bổ sung của mạch gốc II. TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIĐRÔ VÀ LIÊN KẾT HOÁ TRỊ Đ – P : 1 . Qua 1 lần sao mã : a. Số liên kết hidro : H đứt = H ADN H hình thành = H ADN => H đứt = H hình thành = H ADN b. Số liên kết hoá trị : HT hình thành = r
N – 1 Trang - 4 chuyendeonthi. wordpress .com 2. Qua nhiều lần sao mã ( K lần ) : a. Tổng số liên kết hidrô bị phá vỡ ∑ H phá vỡ = K . H b. Tổng số liên kết hoá trị hình thành : ∑ HT hình thành = K ( r
N – 1) III. TÍNH THỜI GIAN SAO MÃ : * Tốc độ sao mã : Số ribônu được tiếp nhận và liên kết nhau trong 1 giây . *Thời gian sao mã : - Đối với mỗi lần sao mã : là thời gian để mạch gốc của gen tiếp nhận và liên kết các ribônu tự do thành các phân tử ARN + Khi biết thời gian để tiếp nhận 1 ribônu là dt thì thời gian sao mã là : TG sao mã = dt . r
N + Khi biết tốc độ sao mã ( mỗi giây liên kết được bao nhiêu ribônu ) thì thời gian sao mã là : TG sao mã = r N : tốc độ sao mã - Đối với nhiều lần sao mã ( K lần ) : + Nếu tgian chuyển tiếp giữa 2 lần sao mã mà không đáng kể thi thời gian sao mã nhiều lần là : TG sao mã nhiều lần = K TG sao mã 1 lần + Nếu TG chuyển tiếp giữa 2 lần sao mã liên tiếp đáng kể là ∆t thời gian sao mã nhiều lần là : TG sao mã nhiều lần = K TG sao mã 1 lần + (K-1) ∆t __________________________________________________________________________ PHẦN IV . CẤU TRÚC PRÔTÊIN I . TÍNH SỐ BỘ BA MẬT MÃ - SỐ AXIT AMIN + Cứ 3 nu kế tiếp nhau trên mạch gốc của gen hợp thành 1 bộ ba mã gốc , 3 ribônu kế tiếp của mạch ARN thông tin ( m
ARN) hợp thành 1 bộ ba mã sao . Vì số ribônu của m
ARN bằng với số nu của mạch gốc , nên số bộ ba mã gốc trong gen bằng số bộ ba mã sao trong m
ARN . Số bộ ba mật mã = 3.2 N = 3 r
N +Trong mạch gốc của gen cũng như trong số mã sao của m
ARN thì có 1 bộ ba mã kết thúc không mã hoá a amin . Các bộ ba còn lại co mã hoá a.amin Số bộ ba có mã hoá a amin (a.amin chuỗi polipeptit)= 3.2 N - 1 = 3 r
N - 1 + Ngoài mã kết thúc không mã hóa a amin , mã mở đầu tuy có mã hóa a amin , nhưng a amin này bị cắt bỏ không tham gia vào cấu trúc prôtêin Số a amin của phân tử prôtêin (a.amin prô hoàn chỉnh )= 3.2 N - 2 = 3 r
N - 2 II. TÍNH SỐ LIÊN KẾT PEPTIT -Số liên kết peptit hình thành = số phân tử H 2 O tạo ra -Hai a amin nối nhau bằng 1 liên kết péptit , 3 a amin có 2 liên kết peptit …… chuỗi polipeptit có m là a amin thì số liên kết peptit là : Số liên kết peptit = m -1 III. TÍNH SỐ CÁCH MÃ HÓA CỦA ARN VÀ SỐ CÁCH SẮP ĐẶT A AMIN TRONG CHUỖI POLIPEPTIT Các loại a amin và các bộ ba mã hoá: Có 20 loại a amin thường gặp trong các phân tử prôtêin như sau : 1) Glixêrin : Gly 2) Alanin : Ala 3) Valin : Val 4 ) Lơxin : Leu 5) Izolơxin : Ile 6 ) Xerin : Ser 7 ) Treonin : Thr 8 ) Xistein : Cys 9) Metionin : Met 10) A. aspartic : Asp 11)Asparagin : Asn 12) A glutamic : Glu 13) Glutamin :Gln 14) Arginin : Arg 15) Lizin : Lys 16) Phenilalanin :Phe 17) Tirozin: Tyr 18) Histidin : His 19) Triptofan : Trp 20) Prôlin : pro Trang - 5 chuyendeonthi. wordpress .com Bảng bộ ba mật mã U X A G U U U U U U X Phe U U A U U G Leu U X U U X X U X A Ser U X G U A U Tyr U A X U A A ** U A G ** U G U U G X Cys U G A ** U G G Trp U X A G X X U U X U X Leu X U A X U G X X U X X X Pro X X A X X G X A U His X A X X A A X A G Gln X G U X G X X G A Arg X G G U X A G A A U A A U X He A U A A U G * Met A X U A X X Thr A X A A X G A A U Asn A A X A A A A A G Lys A G U A G X Ser A G A A G G Arg U X A G G G U U G U X Val G U A G U G * Val G X U G X X G X A Ala G X G G A U G A X Asp G A A G A G Glu G G U G G X G G A Gli G G G U X A G Kí hiệu : * mã mở đầu ; ** mã kết thúc _________________________________________________________________ PHẦN V . CƠ CHẾ TỔNG HỢP PRÔTÊIN I .TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ DO CẦN DÙNG : Trong quá tình giải mã , tổng hợp prôtein, chỉ bộ ba nào của m
ARN có mã hoá a amin thì mới được ARN mang a amin đến giải mã . 1 ) Giải mã tạo thành 1 phân tử prôtein: • Khi ribôxôm chuyển dịch từ đầu này đến đầu nọ của m
ARN để hình thành chuỗi polipeptit thì số a amin tự do cần dùng được ARN vận chuyển mang đến là để giải mã mở đầu và các mã kế tiếp , mã cuối cùng không được giải . Vì vậy số a amin tự do cần dùngh cho mỗi lần tổng hợp chuỗi polipeptit là : Số a amin tự do cần dùng : Số aa td = 3.2 N - 1 = 3 r
N - 1 • Khi rời khỏi ribôxôm , trong chuỗi polipeptit không còn a amin tương ứng với mã mở đầu .Do đó , số a amin tự do cần dùng để cấu thành phân tử prôtêin ( tham gia vào cấu trúc prôtêin để thực hiện chức năng sinh học ) là : Số a amin tự do cần dùng để cấu thành prôtêin hoàn chỉnh : Số aa p = 3.2 N - 2 = 3 r
N - 2 2 ) Giải mã tạo thành nhiều phân tử prôtêin : • Trong quá trình giải mã , tổng hợp prôtêin , mỗi lượt chuyển dịch của ribôxôm trên m
ARN sẽ tạo thành 1 chuỗi polipeptit . - Có n riboxomchuyển dịch qua m
ARN và không trở lại là có n lượt trượt của ribôxôm . Do đó số phân tử prôtêin ( gồm 1 chuỗi polipeptit ) = số lượt trượt của ribôxôm . - Một gen sao mã nhiều lần, tạo nhiều phân tử m
ARN cùng loại . Mỗi m
ARN đều có n lượt ribôxôm trượt qua thì quá trình giả mã bởi K phân tử m
ARN sẽ tạo ra số phân tử prôtêin : ∑ số P = tổng số lượt trượt RB = K .n • Tổng số axit amin tự do thu được hay huy động vừa để tham gia vào cấu trúc các phần từ protein vừa để tham gia mã mở đầu. Vì vậy : -Tổng số axit amin tự do được dùng cho quá trình giải mã là số axit amin tham gia vào cấu trúc phần tử protein và số axit amin thjam gia vào việc giải mã mở đầu (được dùng 1 lần mở mà thôi ). ∑ aa td = Số P . ( 3 r
N - 1) = Kn ( 3 r
N - 1) - Tổng số a amin tham gia cấu trúc prôtêin để thực hiện chức năng sinh học ( không kể a amin mở đầu ) : ∑ aa
P = Số P . ( 3 r
N - 2 ) Trang - 6 chuyendeonthi. wordpress .com II . TÍNH SỐ PHÂN TỬ NƯỚC VÀ SỐ LIÊN KẾT PEPTIT Trong quá trình giải mãkhi chuỗi polipeptit đang hình thành thì cứ 2 axit amin kế tiếp nối nhau bằng liên kết peptit thì đồng thời giải phóng 1 phân tử nước, 3 axit amin nối nhau bằng 2 liên kết paptit, đồng thời giải phóng 2 phân tử nước… Vì vậy : • Số phân tử nứơc được giải phóng trong quá trình giải mãtạo 1 chuỗi polipeptit là Số phân tử H 2 O giải phóng = 3 r
N - 2 • Tổng số phân tử nước được giải phóng trong quá trình tổng hợp nhiều phân tử protein (mỗi phân tử protein là 1 chuỗi polipeptit ) . ∑ H 2 O giải phóng = số phân tử prôtêin . 3 r
N - 2 • Khi chuỗi polipeptit rời khỏi riboxom tham gia chức năng sinh học thì axit amin mở đầu tách ra 1 mối liên kết peptit với axit amin đó không còn số liên kết peptit thực sự tạo lập được là 3 r
N -3 = số aa P -1 . vì vậy tổng số lk peptit thực sự hình thành trong các phân tử protein là : ∑ peptit = Tổng số phân tử protein . ( 3 r
N - 3 ) = Số P(số aa P - 1 ) III. TÍNH SỐ ARN VẬN CHUYỂN ( t
ARN) Trong quá trình tổng hợp protein, t
ARN nang axit amin đến giải mã. Mỗi lượt giải nã, t
ARN cung cấp 1 axit amin  một phần tử ARN giải mã bao nhiêu lượt thì cung cấp bay nhiêu axit amin . Sự giải mã của t
ARN có thể không giống nhau : có loại giải mã 3 lần, có loại 2 lần, 1 lần . -Nếu có x phân tử giải mã 3 lần  số aado chúng cung cấp là 3x. y phân tử giải mã 2 lần  … là 2 y . z phân tư’ giải mã 1 lần  … là z -Vậy tổng số axit amin cần dùng là do các phân tử t
ARN vận chuyển 3 loại đó cung cấp  phương trình. 3x + 2y + z = ∑ aa tự do cần dùng IV. SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA RIBOXOM TRÊN ARN THÔNG TIN 1.Vận tốc trượt của riboxom trên m
ARN - Là độ dài m
ARN mà riboxom chuyển dịch được tron 1 giây. - Có thể tính vận tốc trượt bằng cách cia chiều dài m
ARN cho thời gian riboxom trượt từ đầu nọ đến đầu kia. (trượt hết Marn ) v = t l (A 0 /s ) * Tốc độ giải mã của RB : - Là số axit amin của chuỗi polipeptit kéo dài trong 1 giây (số bộ ba được giải trong 1 giây ) = Số bộ ba mà RB trượt trong 1 giây . - Có thể tính bằng cách chia số bộ ba của m
ARN cho thời gian RB trượt hết m
ARN. Tốc độ giải mã = số bộ của m
ARN : t 2. Thời gian tổng hợp 1 phân tử protein (phân tử protein gồm 1 chuỗi polipeptit ) - Khi riboxom trượt qua mã kết thúc, rời khỏi m
ARN thì sự tổng hợp phân tử protein của riboxom đó được xem là hoàn tất. Vì vậy thời gian hình thành 1 phân tử protein cũng là thời gian riboxom trượt hết chiều dài m
ARN ( từ đầu nọđến đầu kia ) . t = t l 3. Thời gian mỗi riboxom trượt qua hết m
ARN ( kể từ lúc ribôxôm 1 bắt đầu trượt ) Gọi ∆t : khoảng thời gian ribôxôm sau trượt chậm hơn ribôxôm trước - Đối với RB 1 : t - Đối với RB 2 : t + ∆t - Đối với RB 3 : t + 2∆t - Tương tự đối với các RB còn lại Trang - 7 chuyendeonthi. wordpress .com VI. TÍNH SỐ A AMIN TỰ DO CẦN DÙNG ĐỐI VỚI CÁC RIBÔXÔM CÒN TIẾP XÚC VỚI m
ARN Tổng số a amin tự do cần dùng đối với các riboxom có tiếp xúc với 1 m
ARN là tổng của các dãy polipepti mà mỗi riboxom đó giải mã được : ∑ aa td = a 1 + a 2 + ……+ a x Trong đó : x = số ribôxôm ; a 1 , a 2 … = số a amin của chuỗi polipeptit của RB1 , RB2 …. * Nếu trong các riboxom cách đều nhau thì số a amin trong chuỗi polipeptit của mỗi riboxom đó lần lượt hơn nhau là 1 hằng số :  số a amin của từng riboxom họp thành 1 dãy cấp số cộng : - Số hạng đầu a 1 = số 1 a amin của RB1 - Công sai d = số a amin ở RB sau kém hơn số a amin trước đó . - Số hạng của dãy x = số riboxom có tiếp xúc m
ARN ( đang trượt trên m
ARN ) Tổng số a amin tự do cần dùng là tổng của dãy cấp số cộng đó: Sx = 2 x <2a 1 + (x – 1 ) d > ________________________________________________________________________________ B .CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO (NST) PHẦN I . NHIỄM SẮC THỂ VÀ CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN I. TÍNH SỐ TẾ BÀO CON TẠO THÀNH Tb ssản bằng cách phân đôi trở thành 2 tế bào con  số tế bào ở thế hệ sau gấp đôi số tế bào ở thế hệ trước • Từ 1 tế bào ban đầu : + Qua 1 đợt phân bào tạo 2 1 tế bào con + Qua 2 đợt phân bào tạo 2 2 tế bào con => Số tế bào con tạo thành từ 1 tế bào ban đầu qua x đợt phân bào A= 2 x • Từ nhiều tế bào ban đầu : + a 1 tế bào qua x 1 đợt phân bào  tế bào con a 1 .2 x 1 + a 2 tế bào qua x 2 đợt phân bào  tế bào con a 2 .2 x 2 => Tổng số tế bào con sinh ra ∑ A = a 1 . 2 x 1 + a 2 . 2 x 2 + … II . TÍNH SỐ NHIỄM SẮC THỂ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI NGUYÊN LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG QUÁ TRÌNH TỰ NHÂN ĐÔI CỦA NHIỄM SẮC THỂ Khi tự nhân đôi, mỗi nữa của nhiễm sắc thể ban đầu tạo thêm nữa mới từ nguyên liệu của môi trường nội bào để trở thành 2 nhiễm sắc thễ giống hệt nó. (Do đó có thể quan niệm là một nhiễm sắc thể cũ tạo thêm một nhiễm sắc thể mới ). Mỗi đợt nguyên phân có 1 dợt tự nhân đôi của các nhiễm sắc thểtrong tế bào mẹ số đợt tự nhân đôi của nhiễm sắc thể = số đột nguyên phân của tế bào . • Số NST tương đương với nguyên liệu được môi trường nội bào cung cấp bằng tổng số NST sau cùng trong tất cả tế bào con trừ số NST ban đầu tế bào mẹ - Tổng số NST sau cùng trong tất cả tế bào con : 2n .2 x - Số NST ban đầu trong tế bào mẹ : 2n Vậy tổng số NST tương đương với nguyên liệu được cung cấp khi 1 tế bào 2n phải qua x đợt ng phân là : ∑ NST = 2n . 2 x - 2n = 2n (2 x – 1) • Số NST chứa hoàn toàn nguyên liệu mới Dù ở đợt nguyên phân nào , trong số NST của tế bào con cũng có 2 NST mang 1/2 NST cũ của 1 NST ban đầu  số NST có chứa 1/ 2 NST cũ = 2 lần số NST ban đầu . Vì vậy , số NST trong tế bào con mà mỗi NST này đều được cấu thành từ nguyên liệu mới do môi trường nội bào cung cấp là : ∑ NST mới = 2n . 2 x - 2. 2n = 2n (2 x – 2 ) III. TÍNH THỜI GIAN NGUYÊN PHÂN 1. Thời gian của 1 chu kì nguyên phân : Là thời gian của 5 giai đọan , có thể được tính từ đầu kì trước đến hết kì trung gian hoặc từ đầu kì trung gian đến hết kì cuối 2. Thời gian qua các đợt nguyên phân Là tổng thời gian của các đợt nguyên phân liên tiếp • Tốc độ nguyên phân không thay đổi : Khi thời gian của đợt nguyên phân sau luôn luôn bằng thời gian của đợt nguyên phân trước . ∑ TG = thời gian mỗi đợt x số đợt nguyên phân • Tốc độ nguyên phân thay đổi Nhanh dần đều : khi thời gian của đợt phân bào sau ít hơn thời gian của đợt phân bào trước là 1 hằng số ( ngược lại , thời gian của nguyên phân giảm dần đều ) Trang - 8 chuyendeonthi. wordpress .com Ví dụ : Thời gian của đợt nguyên phân 1 : 30 phút 30 phút Thời gian của đợt nguyên phân 2 : 28 phút 32 phút Thời gian của đợt nguyên phân 3 : 36 phút 34 phút Nhanh dần đều chậm dần đều Vậy : Thời gian qua các đợt phân bào liên tiếp là tổng của dãy cấp số cộng mà mỗi số hạng là thời gian của 1 đợt nguyên phân ∑ TG = 2 x ( a 1 + a x ) = 2 x < 2a 1 + ( x – 1 ) d > _____________________________________________________________________ PHẦN 2 . CƠ CHẾ GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH I. TÍNH SỐ GIAO TỬ HÌNH THÀNH VÀ SỐ HỢP TỬ TẠO RA 1.Tạo giao tử ( Kiểu NST giới tính : đực XY ; cái XX) - Ơ vùng chín , mỗi tế bào sinh dục sơ khai ( tế bào sinh tinh ) qua giảm phân cho 4 tinh trùng và gồm 2 loại X và Y có tỉ lệ bằng nhau . - Số tinh trùng hình thành = Số tế bào sinh tinh x 4 - Số tinh trùng X hình thành = Số tế bào Y hình thành - Ơ vùng chín , mỗi tế bào sinh dục sơ khai ( tế bào sinh trứng ) qua giảm phân chỉ cho 1 tế bào trứng gồm 1 loại X , 3 tế bào kia là thể định hướng ( về sau bị tiêu biến ) - Số trứng hình thành = Số tế bào trứng x 1 - Số thể định hướng = Số tế bào sinh trứng x 3 2 .Tạo hợp tử -Một tinh trùng loại X kết hợp với trứng tạo thành 1 hợp tử XX, còn tinh trùng loại Y kết hợp với trứng tạo thành 1 hợp tử XY - Tinh trùng X x Trứng X  Hợp tử XX ( cái ) - Tinh trùng Y x Trứng X  Hợp tử XY (đực ) -Mỗi tế bào trứng chỉ kết hợp với một tinh trùng để tạo thành 1 hợp tử . Số hợp tử tạo thành = Số tinh trùng thụ tinh = Số trứng thụ tinh 3 Tỉ lệ thụ tinh ( hiệu suất thụ tinh ) : -Tỉ lệ thụ tinh của tinh trùng = Số tinh trùng thụ tinh : Tổng số tinh trứng hình thành -Tỉ lệ thụ tinh cua trứng = Số trứng thụ tinh : Tổng số trứng hình thành III. TÍNH SỐ LOẠI GIAO TỬ VÀ HỢP TỬ KHÁC NHAU VỀ NGUỒN GỐC VÀ CẤU TRÚC NST 1, Sự phân li và tổ hợp của NST trong quá trình giảm phân a)Ơ phân bào I : - Từ kì sau đến kì cuối , mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về 1 tế bào , có khả năng tổng hợp tự do với các NST kép của các cặp khác theo nhiều kiểu . - Nếu có trao đổi đoạn trong cặp NST thì chỉ thay đổi dạng trong số kiểu đó , chứ không làm tăng số kiểu tổ hợp + Số kiểu tổ hợp : 2 n ( n số cặp NST tương đồng ) + Các dạng tổ hợp : dùng sơ dồ phân nhánh hoặc cách nhân đại số b) Ở phân bào II - Từ kì sau đến kì cuối , mỗi NST đơn trong NST kép phân li về 1 giao tử và có khả năng tổ hợp tự do với các NST đơn của những cặp khác tạo thành nhiều kiểu tổ hợp , do đó phát sinh nhiều loại giao tử - Nếu có trao đổi đọan xảy ra tại 1 điểm trong cặp NST thì cứ mỗi cặp có trao đổi đoạn sẽ làm số loại giao tử tăng gấp đôi + Số kiểu giao tử : 2 n + m ( m : số cặp NST có trao đổi đoạn ) + Dạng tổ hợp : dùng sơ đồ phân nhánh hoặc cách nhân đại số Trang - 9 chuyendeonthi. wordpress .com C . CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN PHẦN I . CÁC ĐỊNH LUẬT CỦA MENDEN A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT I .MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ 1. Alen : là các trạng thái khác nhau của cùng một gen . Các alen có vị trí tương ứng trên 1 cặp NST tương đồng (lôcut) . VD: gen quy định màu hạt có 2 alen : A -> hạt vàng ; a -> hạt xanh . 2. Cặp alen : là 2 alen giống nhau hay khác nhau thuộc cùng một gen nằm trên 1 cặp NST tương đồng ở vị trí tương ứng trong tế bào lưỡng bội . DV : AA , Aa , aa - Nếu 2 alen có cấu trúc giống nhau -> Cặp gen đồng hợp . VD : AA, aa - Nếu 2 alen có cấu trúc khác nhau -> Cặp gen dị hợp . VD di5Aa , Bb 3 .Thể đồng hợp : là cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng 1 gen . VD : aa , AA , BB, bb 4 Thể dị hợp : là cá thể mang 2 alen khác nhau thuộc cùng 1 gen . VD : Aa , Bb , Aa
Bb 5 . Tính trạng tương phản : là 2 trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng nhưng biểu hiện trái ngược nhau VD : thân cao và thân thấp là 2 trạng thái của tính trạng chiều cao thân , thành cặp tính trạng tương phản 6 . Kiểu gen : là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể sinh vật VD : Aa , Bb , Ab AB , bv BV , b
V Bv 7 . Kiểu hình : Là tổ hợp toàn bộ các tính trạng và đặc tính cơ thể Vd : ruồi dấm có kiểu hình thân xám cánh dài hoặc thân đen cánh ngắn II CÁC ĐỊNH LUẬT CỦA MEN DEN A. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN CỦA MENDEN : có 2 phương pháp 1 . Phương pháp phân tích cơ thể lai : a. Chọn dòng thuần : trồng riêng và để tự thụ phấn , nếu đời con hoàn toàn giống bố mẹ thì thứ đậu đó thuần chủng về tính trạng nghiên cứu . b. Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản . VD : P t/c : vàng x xanh c . Sử dụng thống kê toán học trên số lượng lớn cá thể lai để phân tích quy luật di truyền từ P -> F 2. Lai phân tích : là phép lai giữa cơ thể mang tính trang trội với cơ thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội là đồng hợp hay dị hợp - Nếu thế hệ lai sinh ra đồng tính thì cơ thể có kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp - Nếu thế hệ lai sinh ra phân tính thì cơ thể có kiểu hình trội có kiểu gen dị hợp VD : Lai phân tích đậu hạt vàng (có KG AA hoặc Aa ) với đâu hạt xanh (KG : aa ) + Nếu F a đồng tính hạt vàng thì cây đậu hạt vàng muốn tìm KG có KG đồng hợp trội (AA ) + Nếu F a phân tính ( 1 vàng : 1 xanh ) thì cây đậu hạt vàng muốn tìm KG có KG dị hợp trội (Aa ) B . LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG 1 . Khái niệm : phép lai trong đó cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp TT tương phản đem lai 2 .Thí nghiệm : Lai 2 thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về 1 cặp tín h trạng tương phản là hạt vàng với hạt lục , thu được F 1 đồng loạt hạt vàng . Cho F 1 tự thụ , F 2 thu được ¾ hạt vàng ; ¼ hạt xanh 3. Nội dung định luật : a. Định luật đồng tính : Khi lai bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản , thì F 1 có kiểu hình đồng nhất biểu hiện tính trạng 1 bên của bố hoặc mẹ . Tính trạng biểu hiện ở F 1 là tính trạng trội , tính trạng không biểu hiện ở F 1 là tính trạng lặn b. Định luật phân tính : Khi cho các cơ thể lai F 1 tự thụ phấn hoặc giao phấn thì F 2 có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ xấp xỉ 3 trội : 1 lặn 4 . Giải thích định luật : a. Theo Menden : thế hệ lai F 1 không sinh giao tử lai mà chỉ sinh ra giao tử thuần khiết b. Theo thuyết NST ( cơ sở tế bào học của định luật đồng tính và phân tính ) 5 . Điều kiện nghiệm đúng của định luật đồng tính và phân tính : - Bố mẹ phải thuần chủng và khác nhau 1 cặp tính trạng tương phản đem lai - Tính trạng trội phải trội hoàn toàn - Số cá thể phân tích phải lớn Trang - 10 chuyendeonthi. wordpress .com <...>... cao với quả đỏ thân thấp thu được 37,5% quả đỏ thân cao : 37,5% quả đỏ thân thấp :12, 5% quả vàng thân cao , 12, 5% quả vàng thân thấp Biết rằng mỗi tính trạng do 1 gen quy định Giải + Xét riêng từng tính trạng ở thế hệ con ( 37,5% + 37,5% ) đỏ : ( 12, 5% + 12, 5% ) vàng = 3 đỏ : 1 vàng ( 37,5% + 12, 5% ) cao : ( 37,5 % + 12, 5% ) thấp = 1 cao : 1 thấp + Nhân 2 tỉ lệ này ( 3 đỏ : 1 vàng ) ( 1 cao : 1 thấp... Tổng số cá thể nghiên cứu ) x100% Ab Ví dụ : Lai phân tích ruồi cái thân xám cánh dài thuộc KG đối được thế hệ lai gồm 376 con xám ngắn : a
B 375 con đen dài : 124 con xám dài : 125 con đen ngắn Giải Xám dài và đen ngắn là 2 KH do TĐC tạo ra : 124 + 125 => Tần số HVG = 100 = 25% 376 + 375 + 124 + 125 2) Trong các phép lai khác giải bằng đại số p + Đặt P : Tần số HVG => tỉ lệ giao tử HVG là 2 1− p tỉ... không cùng lôcut b Các dạng tương tác át chế : Át chế gen trội ( 12: 3:1; 13: 3 ) và át chế do gen lặn ( 9: 4: 3: ) Ta chỉ xét 1 dạng tỉ lệ 12 :3 :1 b1 Thí nghiệm : Cho lai ngựa lông xám thuần chủng với ngựa lông hung thuần chủng , dược F1 toàn lông xám Cho các con ngựa F 1 giao phối với nhau , F2 có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ : 12xam : 3 đen : 1 hung b2 Giải thích : ( tương tự tác động bổ trợ)... ≠ aabb thuộc tỉ lệ : 9:6: 1 c) Hỗ trợ gen trội hình thành 2 KH : 9:7 A-B- ≠ ( A-bb = aa
B- = aabb ) thuộc tỉ lệ : 9:7 2 Kiểu át chế có 3 tỉ lệ KG : 12: 3:1 ; 13:3 ; 9:4:3 a) Át chế gen trội hình thành 3 KH : 12: 3:1 (A-B- = A-bb) ≠aa
B- ≠ aabb thuộc tỉ lệ : 12: 3:1 b) Át chế gen trội hình thành 2 KH : 13: 3 (A-B- = A-bb = aabb ) ≠ aa
B- thuộc tỉ lệ : 13:3 c) Át chế gen lặn hình thành 3 KH : 9:4:3 A-B- ≠... tích luỹ) hình thành 2 KH : 15 :1 A-B- ≠ ( A-bb = aabb ) ≠ aa
BTổng quát n cặp gen tác động cộng gộp => tỉ lệ KH theo hệ số mỗi số hạng trong triển khai của nhị thức Newton ( A+a)n II XÁC ĐỊNH SỐ CẶP GEN TƯƠNG TÁC ( Để nhận định quy luật di truyền) • Thường dựa vào kết quả phân tính thế hệ lai => số kiểu tổ hợp giao tử => số loại giao tử của bố mẹ => số cặp gen tương tác • Tỉ lệ kiểu phân tính có thể... riêng từng loại tính trạng mà phải dựa vào kết quả của phép lai để xác định tỉ lệ và thành phần gen của mỗi loại giao tử sinh ra => KG của cá thể đó IV CÁCH NHẬN ĐỊNH QUY LUẬT DI TRUYỀN 1 ) Căn cứ vào phép lai không phải là phép lai phân tích : - Tìm tỉ lệ phân tính về KH ở thế hệ con đối với mỗi loại tính trạng - Nhân tỉ lệ KH riêng rẽ của loại tính trạng này với với tỉ lệ KH riêng của loại tính trạng... quả về KG riêng của từng loại tính trạng với nhau Trang - 12 chuyendeonthi.wordpress.com Ví dụ : Ở cà chua A : quả đỏ ; a quả vàng B : quả tròn ; b quả bầu dục Cho lai 2 cây chưa rõ KG và KH với nhau thu được F1 gồm : 3 cây đỏ tròn ;3 đỏ bầu dục ;1 vàng tròn ; 1 vàng bầu dục Các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau Tìm KG 2 cây thuộc thế hệ P - Xét riêng từng cặp tính trạng : + F1gồm (3+3) đỏ :... các thế hệ ( di truyền thẳng ) = > gen nằm trên NST Y Ngược lại thì gen nằm trên NST X 2 Dựa vào sự di truyền chéo hoặc tính trạng biểu hiện không đồng đều trên giới đực và cái : a Di truyền chéo : tính trạng của con đực giống tính trạng của mẹ và tính trạng của cái con giống bố là có sự di truyền chéo => gen nằm trên NST giới tính X b Tính trạng không biểu hiện đồng đều ở 2 giới : Cùng 1 thế hệ nhưng... và hình dạng cánh Tính trạng thân xám luôn đi kèm với tính trạng cánh dài ; tính trạng thân đen luôn đi kèm với tính trạng cánh ngắn Trang - 13 chuyendeonthi.wordpress.com 2 Giải thích cơ sở tế bào học ( vẽ sơ đồ phân li NST) - Quy ư ớc : B : thân xám , b : thân đen ; V cánh dài , v : cánh ngắn - Kết quả thí nghiệm trên chỉ có thể giải thích được nếu thừa nhận các gen B và V cùng nằm trên 1 NST (... trong đó có 2 loại kiểu hình mới là thân xám cánh ngắn và thân đen , cánh dài với tỉ lệ thấp là kết quả của hiện tượng hoán vị gen giữa 2 trong 4 crômatit của cặp NST kép 2 Giải thích bằng cơ sở tế bào học : ( vẽ sơ đồ phân li NST ) - Viết sơ đồ lai ( HS tự viết ) - Tần số hoán vị gen (P) = ∑ tỉ lệ % các loại giao tữ có gen hoán vị VD : thí nghiệm trên thì => tần số hoán vị = 9% Bv + 9%b
V = 18 % B PHƯƠNG . a
B Ab được thế hệ lai gồm 376 con xám ngắn : 375 con đen dài : 124 con xám dài : 125 con đen ngắn Giải Xám dài và đen ngắn là 2 KH do TĐC tạo ra : => Tần số HVG = 125 124375376 125 124 +++ + . thấp :12, 5% quả vàng thân cao , 12, 5% quả vàng thân thấp . Biết rằng mỗi tính trạng do 1 gen quy định Giải + Xét riêng từng tính trạng ở thế hệ con - ( 37,5% + 37,5% ) đỏ : ( 12, 5% + 12, 5%. HỆ THỐNG TOÀN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC PHỔ THÔNG ********************* CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ

Thừa cân, béo phì hay suy dinh dưỡng đều là nguyên nhân dẫn tới các bệnh nguy hiểm cho con người. Vậy làm thế nào có thể giảm thiểu nguy cơ này?


I. Khái niệm và thành phần cấu tạo của các phân tử sinh học trong tế bào

Phân tử sinh học là những phân tử hữu cơ chỉ được tổng hợp và tồn tại trong các tế bào sống. 

Các phân tử sinh học chính bao gồm protein, lipid, carbohydrate, nucleic acid. Trong đó, protein, carbohydrate và nucleic acid là những đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phản hợp thành. Vì vậy, những loại phân tử sinh học này có kích thước rất lớn và được gọi là các polymer.

Bạn đang xem: Các công thức sinh học 10

*

Thành phần hoá học chủ yếu của các phân tử sinh học là khung cacbon và các nguyên tử hydrogen, chúng liên kết với nhau hình thành nên bộ khung hydrocarbon rất đa dạng. 

*

II. Các phân tử sinh học

1. Carbohydrate - chất đường bột

Carbohydrate được cấu tạo từ ba loại nguyên tố C, H và O với tỉ lệ 1:2:1 và công thức cấu tạo chung là (CH2O)n, trong đó n là số nguyên tử carbon. Carbohydrate được chia thành ba nhóm: đường đơn (monosaccharide), đường đôi (disaccharide) và đường đa (polysaccharide). 

Nguồn thực phẩm cung cấp đường và tinh bột cho con người và động vật đều bắt nguồn từ các bộ phận dự trữ đường và tinh bột của thực vật như củ, quả, hạt thân cây (ví dụ: củ cải đường, mía …).

*

a) Đường đơn

Đường đơn có 6 nguyên tử cacbon, gồm ba loại chính là glucose, fructose và galactose (H 5.1). 

*

Các loại đường đơn này có hai chức năng chính: 

(1) dùng làm nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào; 

(2) dùng làm nguyên liệu để cấu tạo nên các loại phân tử sinh học khác.

b) Đường đôi

Đường đôi được hình thành do hai phân tử đường đơn liên kết với nhau (sau khi loại một phân tử nước) bằng một liên kết cộng hoá trị (được gọi là liên kết glycosidic). 


*

Đường đôi còn được gọi là đường vận chuyển và các sinh vật vận chuyển nguồn năng lượng là glucose đến các bộ phận khác nhau của cơ thể hoặc nuôi dưỡng con non (do đường đôi sẽ không bị phân giải trong quá trình vận chuyển). 

Ví dụ: được tổng hợp từ lá cây, sau đó liên kết với nhau thành đường đối sucrose rồi vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây. Đường lactose là đường sữa, được sản xuất để cung cấp cho các con non.

*

c) Đường đa

Đường đa là loại polymer được cấu tạo từ hàng trăm tới hàng nghìn phân tử đường đơn lớn là glucose). 

Đường đa hay còn gọi là đường phức, bao gồm các loại tinh bột, glicogen, cellulose, chitin.

*

*

2. Lipit - Chất béo:

Lipid là một nhóm chất rất đa dạng về cấu trúc nhưng có đặc tính chung là kị nước. 

*

Các loại mỡ động vật hormone sinh dục (như testosterone, estrogen, dầu thực vật, phospholipid) một số sắc tố, sáp và một số loại vitamin đều là lipid.


Có 4 loại lipit chủ yếu là: mỡ và dầu, phospholipid, steroid và carotenoid.
*

- Cấu trúc: Nhiều loại protein tham gia cấu trúc nên tế bào và cơ thể.

*

- Xúc tác: Protein cấu tạo nên các enzyme xúc tác cho các phản ứng hoá học trong tế bào.

- Bảo vệ: Các kháng thể có bản chất là protein giữ chức năng chống lại các phân tử kháng nguyên từ môi trường ngoài xâm nhập vào cơ thể qua các tác nhân nhu vi khuẩn, virus,...

*

- Vận động: Protein giúp tế bào thay đổi hình dạng cũng như di chuyển. Tiếp nhận thông tin: Protein cấu tạo nên thụ thể của tế bào, giúp tiếp nhận thông tin từ bên trong cũng như bên ngoài tế bào.

- Điều hoà: Nhiều hormone có bản chất là protein đóng vai trò điều hoà hoạt động của gene trong tế bào, điều hoà các chức năng sinh lí của cơ thể.


b) Cấu trúc của protein


- Protein được cấu tạo từ các đơn phân là 20 loại amino acid. 

- Các amino acid đều được cấu tạo từ một nguyên tử carbon trung tâm liên kết với một nhóm amino (-NH), một nhóm carboxyl (-COOH), một nguyên tử H và một chuỗi bên còn gọi là nhóm. R (H 5.7).

*

Hai amino acid liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị, được gọi là liên kết peptide.


*

Cấu trúc bậc 1: Trình tự các amino acid trong một chuỗi polypeptide. Cấu trúc bậc 2: Chuỗi polypeptide cuộn xoắn lại hoặc gấp nếp.Cấu trúc bậc 3: Chuỗi polypeptide cuộn xoắn lại hoặc gấp nếp tạo nên cấu trúc không gian ba chiều đặc trưng do có sự tương tác đặc thù giữa các nhóm chức của các amino acid trong chuỗi polypeptide.Cấu trúc bậc 4: Hai hay nhiều chuỗi polipeptit liên kết với nhau.

Cấu trúc không gian của protein (bậc 3 và bậc 4) được duy trì nhờ các liên kết yếu như liên kết hydrogen, tương tác kị nước, tương tác Van der Waals và liên kết cộng hoá trị S-S (disulphide) cũng như liên kết ion


Cấu trúc không gian của protein bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường. Khi điều kiện môi trường như p
H, nhiệt độ ...

Xem thêm: Có những cách thức thi đại học là gì? tuyển sinh 2023: phương thức tuyển sinh là gì


4. Nucleic acid

Nucleic acid hay còn gọi là acid nhân vì ban đầu được phát hiện chủ yếu ở trong nhân tế bào. Có hai loại acid nhân là DNA và RNA.