Các văn bản về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục In Email
Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 07:30

- Thông tư số 12 /2012/TT-BGDĐT ngày 03  tháng 4  năm 2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Chỉ thị số 21/2011/CT-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2011 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về công tác thi đua – khen thưởng tại TP.Hồ Chí Minh.

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng.


Bộ phận Thi đua – P.GDĐT Q1